Assembly-Hall

სააქტო დარბაზში იმართება სხვადასხვა სახის აქტივობები, შეხვედრები სტუმრებთან, პრეზენტაციები, შემაჯამებელი პროექტების წარდგენა ფართო აუდიტორიის წინაშე