სკოლის მისიაა სკოლის თემის მოთხოვნების გათვალისწინებით აღზარდოს ინტელექტუალური, სათანადო შრომითი თუ ქცევითი უნარების მქონე ის ახალგაზრდები, რომლებიც ყოველმხრივ სრულყოფილ, მაღალზნეობრივ მოქალაქეებად ჩამოყალიბდებიან, ექნებათ ფასეულობათა ჯანსაღი სისტემა, ეზიარებიან დასავლურ ღირებულებებს ეროვნული კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობის გათვალისწინებით, და ადვილად მოახერხებენ ინტეგრირებას თანამედროვე მსოფლიოს პროგრესულ საზოგადოებაში.